آموزش را هدفمند مدیریت کنید
چرا و چگونه؟

مقدمه

طراحی آموزشی

سرویس سنجش یادگیری

سرویس آزمون هماهنگ

روندنما

فرم عضویت مدارس

همگام‌سازی

مدارس پس از تدریس محتوای آموزشی توسط معلمان به صورت آنلاین یا حضوری به روش‌های مختلفی از میزان یادگیری دانش‌آموزان کسب اطلاع می‌نمایند.

اما آنچه مهم است این که اولاً برای به‌دست آوردن اطلاعات از روش‌هایی استفاده کنند که به توسعه یادگیری فردی دانش‌آموزان یاری رساند؛ ثانیاً اطلاعات در بستر یکپارچه متناسب با برنامه آموزشی مدرسه و با صحت قابل اعتماد جمع‌آوری و روزآمد شود تا گزارش‌های حاصل از این اطلاعات بتواند در طول سال تحصیلی به همه دست‌اندرکاران آموزشی مدرسه برای کیفیت‌بخشی آموزش یاری رساند.
مدارس می‌توانند با امکانات این سامانه، برنامه آموزشی خود را با رویکرد سیستمی مبتنی بر واحدهای یادگیری کتاب‌های درسی، طراحی و میزان یادگیری دانش‌آموزان را با سرویس‌های اپلیکیشن این سامانه، سنجش مستمر (سرویس سنجش یادگیری) و ارزشیابی (سرویس آزمون هماهنگ) نمایند.

و با کارپوشه این سامانه، وضعیت آموزشی مدرسه را مبتنی بر واحدهای یادگیری به صورت آنلاین رصد کنند.
در سرویس سنجش یادگیری اپلیکیشن، دانش​‌آموزان می‌توانند با خودارزیابی‌های مستمر در فرایند مطالعه خود، بازآموزی هدفمند داشته باشند و با تکمیل پازل تسلط بر هر واحد یادگیری ضمن یادگیری هدفمند از درس‌خوندن لذت ببرند.

این رَوند در کارپوشه مدرسه به ازای هر دانش‌آموز همراه با نمایش زمان مطالعه و سطح تسلط در هر واحد یادگیری به صورت آنلاین قابل رصد است.


زمان‌بندی برگزاری آزمون هماهنگ در هر پایه، فرایند یاددهی - یادگیری را در کل سال تحصیلی به بازه‌های زمانی کوچک‌تر تقسیم می‌کند تا در پایان هر بازه این فرایند بر اساس بودجه‌بندی آزمون، مبتنی بر واحدهای یادگیری ارزشیابی گردد.

مدارس می‌توانند با گزارش‌ها، روندنماها و کارنمای واحد یادگیری، «بازه برنامه‌ریزی برای آزمون» را ارزشیابی کنند و برای بازه‌های زمانی پیش رو در فرایند یاددهی - یادگیری خود بازنگری‌های مؤثر انجام دهند.

دفترچه سؤال و پاسخ آزمون‌های برگزار شده را می‌توانید در کانال تلگرام مؤسسه مرآت t.me/meraat_institute مشاهده نمایید.


پس از برگزاری آزمون هماهنگ، فعالیت‌های دانش‌آموزان (زمان مطالعه و نتایج خودارزیابی‌ها در هر واحد یادگیری) در «بازه برنامه‌ریزی برای آزمون» در کنار نتایج آزمون هماهنگ قرار گرفته و روند عملکرد دانش‌آموز، معلم و مشاور در کارپوشه مدرسه به‌صورت روندنماهای زیر ارائه می‌گردد:

روندنمای کمی معلم: میانگین نتایج خودارزیابی‌های دانش‌آموزان در هر درس-کلاس همراه با زمان مطالعه در «بازه برنامه‌ریزی برای آزمون» در کنار نتایج آزمون هماهنگ

روندنمای کیفی معلم: وضعیت هر واحد یادگیری در هر درس-کلاس براساس میانگین خودارزیابی‌ها در «بازه برنامه‌ریزی برای آزمون» در کنار نتایج آزمون هماهنگ

روندنمای درس-کلاس مشاور: وضعیت هر درس در هر کلاس براساس میانگین خودارزیابی‌ها و زمان مطالعه در «بازه برنامه‌ریزی برای آزمون» در کنار نتایج آزمون هماهنگ

روندنمای درسی و مطالعاتی دانش‌آموز: نتایج خودارزیابی‌های دانش‌آموز همراه با مجموع زمان مطالعه در «بازه برنامه‌ریزی برای آزمون» در کنار نتایج آزمون هماهنگ
می‌توانید با تکمیل فرم عضویت، یک مرحله آزمون هماهنگ آنلاین رایگان در مدرسه اجرا کنید و با دریافت گزارش‌های زیر با سرویس‌های اپلیکیشن و کارپوشه بیش‌تر آشنا شوید:.

روندنمای آزمون هماهنگ: روندنمای درسی و مطالعاتی دانش‌آموز، روندنمای کمی و کیفی معلم، روندنمای درس - کلاس مشاور در بازه «برنامه‌ریزی برای آزمون»

گزارش‌های آزمون هماهنگ: کارنامه دانش‌آموز، گزارش کمی و کیفی معلم، گزارش پایه‌ای مشاور، گزارش مقایسه‌ای کلاس و مدرسه

کارنمای پویای هر واحد یادگیری: نمایش آنلاین وضعیت هر دانش‌آموز در هر واحد یادگیری

پس از تکمیل فرم عضویت، کارشناسان مرآت با شما تماس گرفته و هماهنگی‌های لازم صورت می‌گیرد.


 • در سایت مرآت با انتخاب «ورود به کارپوشه» و وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که از مرآت دریافت کرده‌اید وارد کارپوشه مدرسه شوید.

  در صفحه «ثبت‌نام دانش‌آموزان» مشخصات دانش‌آموزان هر پایه را ثبت و تأیید نمایید.

  هر دانش‌آموز می‌تواند با نام کاربری و رمز عبوری که از مدرسه دریافت می‌کند اپلیکشن خود را با مدرسه همگام‌سازی نماید. «لیبل نام کاربری دانش‌آموزان» را دانلود نموده و در اختیار هر دانش‌آموز قرار دهید.
 • در سایت مرآت با انتخاب «ورود به کارپوشه» و وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که از مرآت دریافت کرده‌اید وارد کارپوشه مدرسه شوید.

  در صفحه «ثبت‌نام دانش‌آموزان» مشخصات دانش‌آموزان هر پایه را ثبت و تأیید نمایید.

  هر دانش‌آموز می‌تواند با نام کاربری و رمز عبوری که از مدرسه دریافت می‌کند اپلیکشن خود را با مدرسه همگام‌سازی نماید. «لیبل نام کاربری دانش‌آموزان» را دانلود نموده و در اختیار هر دانش‌آموز قرار دهید.
 • در سایت مرآت با انتخاب «ورود به کارپوشه» و وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که از مرآت دریافت کرده‌اید وارد کارپوشه مدرسه شوید.

  در صفحه «ثبت‌نام دانش‌آموزان» مشخصات دانش‌آموزان هر پایه را ثبت و تأیید نمایید.

  دانش‌آموز می‌تواند با نام کاربری و رمز عبوری که از مدرسه دریافت می‌کند اپلیکشن خود را با مدرسه همگام‌سازی نماید. «لیبل نام کاربری دانش‌آموزان» را دانلود نموده و در اختیار هر دانش‌آموز قرار دهید.
 • در سایت مرآت با انتخاب «ورود به کارپوشه» و وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که از مرآت دریافت کرده‌اید وارد کارپوشه مدرسه شوید.

  در صفحه «ثبت‌نام دانش‌آموزان» مشخصات دانش‌آموزان هر پایه را ثبت و تأیید نمایید.

  هر دانش‌آموز می‌تواند با نام کاربری و رمز عبوری که از مدرسه دریافت می‌کند اپلیکشن خود را با مدرسه همگام‌سازی نماید. «لیبل نام کاربری دانش‌آموزان» را دانلود نموده و در اختیار هر دانش‌آموز قرار دهید.
 • در سایت مرآت با انتخاب «ورود به کارپوشه» و وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که از مرآت دریافت کرده‌اید وارد کارپوشه مدرسه شوید.

  در صفحه «ثبت‌نام دانش‌آموزان» مشخصات دانش‌آموزان هر پایه را ثبت و تأیید نمایید.

  هر دانش‌آموز می‌تواند با نام کاربری و رمز عبوری که از مدرسه دریافت می‌کند اپلیکشن خود را با مدرسه همگام‌سازی نماید. «لیبل نام کاربری دانش‌آموزان» را دانلود نموده و در اختیار هر دانش‌آموز قرار دهید.
 • در سایت مرآت با انتخاب «ورود به کارپوشه» و وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که از مرآت دریافت کرده‌اید وارد کارپوشه مدرسه شوید.

  در صفحه «ثبت‌نام دانش‌آموزان» مشخصات دانش‌آموزان هر پایه را ثبت و تأیید نمایید.

  دانش‌آموز می‌تواند با نام کاربری و رمز عبوری که از مدرسه دریافت می‌کند اپلیکشن خود را با مدرسه همگام‌سازی نماید. «لیبل نام کاربری دانش‌آموزان» را دانلود نموده و در اختیار هر دانش‌آموز قرار دهید.
فرم عضویت مدارس
نام مدرسه مقطع جنسیت استان شهرستان شماره تماس مدرسه نام‌متقاضی سمت موبایل
توضیحات