ابزار بازتاب یك تدریس موفق در تألیف به منظور بازآموزی و خودارزیابی دانش‌آموزانکارآزمون ها می توانند با خلق موقعیت های یادگیری فردی برای دانش آموز به تثبیت و تعمیق یادگیری محتوای آموزشی یاری رسانند
کارآزمون ابزار بازآموزی و خودسنجی برای دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری است. محتوای کارآزمون عملیاتی شده «اهداف قصد شده » کتاب درسی به عنوان جزئی از «اهداف اجرا شده » بسته مدیریت کلاسی می باشد. کارآزمون ها متناسب با گام های آموزشی به صورت یک مجلد در شش نوبت برای دانش آموزان پایه های چهارم تا دهم تدارک دیده شده است.کارآزمون چه اجزایی دارد؟

هر هفته آموزشی در کارآزمون از هشت قسمت تشکیل شده است که هر یک به فراخور نقش خود، فرایند بازآموزی را انجام می‌دهند. اجزای کارآزمون عبارت‌اند از:

1) اهداف: در این قسمت اهداف هر هفته آموزشی در قالب اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی برای دانش‌آموز در قالب حداقل 3 تا 5 هدف بیان شده است.
2) نقشه مفهومی: در این بخش یک نمودار به عنوان نقشه مفهومی به منظور افزایش مهارت ادراکی و یادگیری شبکه‌ای برای دانش‌آموز ترسیم شده است.
3) سنجش آغازین: در قسمت سنجش آغازین کار آزمون سوالاتی در قالب سوالات چندگزینه‌ای و پاسخ‌ساز به منظور خودارزیابی دانش‌آموز گنجانده شده است.
4) پیش‌سازمان‌دهنده‌ها: ارائه مجموعه مطالبی به منظور یادآوری پیش‌نیازهای مطالب جدید برای برقراری ارتباط طولی محتوای جدید، وظیفه‌ای است که این بخش از کارآزمون بر عهده دارد.

5) تم: بیان بهانه‌ای جذاب برای آغاز مطالب جدید در قالب ارائه موضوع، سؤال، داستان، چیستان، کلمه، عکس و ...، وظیفه تم در کارآزمون است.
6) آموزش: در این قسمت از کارآزمون، محتوای جدید در قالب توضیح و مثال‌های مختلف به منظور تبیین و آموزش محتوای جدید برای دانش آموز تدارک دیده شده است.
7) خودارزیابی: در این بخش از کتاب سؤالات چندگزینه‌ای در سایت کارآزمون مهیا شده است که دانش‌آموز می‌تواند با مراجعه به سایت از میزان یادگیری، خودارزیابی داشته باشد. ضمناً پاسخنامه کامل این سؤالات نیز در سایت موجود است.
8) پروژه: در این بخش از کارآزمون، یک پروژه دانش‌آموزی به دانش‌آموز ارائه می‌شود و نتایج آن در سایت کارآزمون در قالب عکس، نوشته و ... قابل مشاهده است.


نحوه‌ی استفاده از کارآزمون چگونه است؟

کارآزمون‌‌ها به صورت یک مجلد، قبل از آزمون‌های ادواری (6 مرحله) در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد تا دانش‌آموزان را در بازآموزی و خودسنجی یاری نـماید. مدارس می‌توانند از کارآزمون‌ها به عنوان مرور مجددی بر فرایند تدریس معلمان استفاده نمایند. همچنین کارآزمون‌ها می‌توانند دانش‌آموزانی را که در فرایند تدریس حضور نداشته یا حضور فعالی نداشته‌اند، یاری نماید. لازم به ذكر است کارآزمون‌ها می‌توانند با خلق موقعیت های یادگیری فردی برای دانش‌آموز به تثبیت و تعمیق یادگیری محتوای آموزشی یاری رسانند و از همه مهم‌تر کارآزمون ابزار بازآموزی و خودسنجی برای دانش‌آموز در فرایند یاددهی- یادگیری است. محتوای کارآزمون‌ها عملیاتی شده «اهداف قصد شده» کتاب درسی به عنوان جزئی از «اهداف اجرا شده» بسته مدیریت کلاسی می‌باشد و ارتباط ارگانیك با طرح درس و سایر اجزای بسته مدیریت كلاسی دارد.


ویژگی‌های اساسی کارآزمون

  • کارآزمون‌، بازتاب یک تدریس موفق مجدد در یک تألیف است.
  • محتوای کارآزمون‌ عملیاتی شده اهداف قصد شده کتاب درسی است.
  • کارآزمون‌ نمونه‌ای از ارزشیابی به مثابه یادگیری تلقی می‌گردد.
  • کارآزمون‌ به عنوان ابزار ایجاد یک موقعیت یادگیری فردی تلقی می‌شود
  • از کارآزمون‌ می‌توان به عنوان ابزار تثبیت و تعمیق یادگیری استفاده کرد
  • از کارآزمون‌ می‌توان به عنوان ابزار بازآموزی و خودسنجی استفاده کرد
  • از کارآزمون‌ می‌توان به عنوان ابزار کمک به دانش‌آموزانی که از آموزش جا مانده‌اند، استفاده کرد