دپارتمان علمی

دپارتمان علمی مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت به منظور کارشناسی محتوای آموزشی بسته مدیریت کلاسی، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی بسته مدیریت کلاسی را بر عهده دارند. مسئولین مرکز نوآوری مرآت و سرگروه های علمی به صورت ماهانه در جلسه شورای دپارتمان علمی و به صورت هفتگی در جلسات تخصصی، فرایند تولید بسته مدیریت کلاسی را از نظر شکل و محتوای قصد شده، کنترل و نظارت می‌نمایند. در این صفحه با اعضای شورای دپارتمان علمی آشنا می‌شوید. مدیران و معلمان محترم می‌توانند با اعضای شورای دپارتمان علمی از طریق صندوق ارتباط، ارتباط برقرار نمایند.

جناب آقای محرم نقی زاده قائم مقام مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت

سرکار خانم رستگار سرگروه علوم تجربی دبستان
جناب آقای داودی سرگروه ریاضی دبستان و دوره اول متوسطه

سرکار خانم برازش سرگروه فارسی دبستان

جناب آقای حسن حذرخانی سرگروه تجربی دوره اول متوسطه

سرکار خانم عبادتی سرگروه فارسی متوسطه
جناب آقای سیدحسینی‌فرد سرگروه زبان انگلیسی متوسطه

سرکار خانم سعیدیان سرگروه علوم انسانی دوره دوم متوسطه
جناب آقای احمدی سرگروه فیزیک دبیرستان دوره دوم متوسطه

سرکار خانم حوری قاهری سرگروه علوم اجتماعی
جناب آقای تاجیک سرگروه عربی متوسطه

جناب آقای طاهری سرگروه ریاضی دبیرستان دوره دوم متوسطه

جناب آقای مختاری سرگروه شیمی دوره دوم متوسطه

جناب آقای الوندی سرگروه زیست دوره دوم متوسطه
جناب آقای ایرج خوش خلق سرگروه آزمون عملكردی دبستان

جناب آقای محمد حسن بازوبندی سرگروه زمین شناسی
جناب آقای سیدمحمد دلبری سرگروه هدیه‌های آسمان و قرآن