تماس با جناب آقای سید علی خدیوی
نشانی: ارومیه - خیابان شهید بهشتی - جنب بانک ملت - مدرسه غیردولتی سینا
تلفن همراه: 09149359400
نمایندگی محترم

نام نام خانوادگی

استان
مدرسه
موبایل